Punjabi Shayari on Life | ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ

Punjabi Shayari on Life – ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ Punjabi Shayari on Life ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ।

Punjabi Shayari on Life | ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ

Punjabi Shayari on Life

ਜਿੰਦਗੀ ਇਹ ਏਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਹੈ,
ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਹਰੀ, ਇਸ ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਵਾਰ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਇਸਦੇ ਸਚੇ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖੁਦ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਹਾਂ ‘ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮੋੜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਰ ਚ ਸੁਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਹਨ,
ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਸ ਇਹ ਸਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਣਾ ਸੀਖਣਾ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹੇਮਤ ਦੇ ਰੰਗ ਹਨ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਇੰਜ ਸੀਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਣ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੇ ਗੁਜ਼ਿਸ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੁਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਇਕ ਮੂਲਾਂਚੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਿਆਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਨੇ,
ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਬ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸੀ ਸਹਮਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਾਫਰੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸਿਯਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਗੁਲਜਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਪੱਤੀ ਸੁੰਦਰੀ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

Punjabi Shayari on Life 2 Lines

ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਲਮਹੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ,
ਇਸ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਛੁਪੀ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੂਨੇ ਸੀਂਗ ਬਸ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ।

ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਵਰਗਾ ਸਾਮਰਥ ਬਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਸਾਡੀ ਹਰ ਕਿਸੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁੜ ਮੋੜ ਨੂੰ ਆਨਦ ਲਓ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਪਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੁੰਮੀ ਕੋਈ ਖ਼ੱਸ ਨਹੀਂ,
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਿਖਣ ਦਾ ਆਦਰ ਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸਫਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਮੀ ਕਾਮ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ,
ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖੋ।

ਜਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਾ ਕਰੋ,
ਸਾਡੀ ਮੂੰਹਦੀ ਲਾਜ਼ਵਾਬੀ ਹੈ ਸਦਾ ਸਾਥ ਰਹਿਣ ਦੀ।

ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖੋ,
ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਸਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੀਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਫਰ ਦਾ ਮੋਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਜਾਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

 

Shayari on Life in Punjabi

ਜਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ,
ਹਰ ਪਲ ਇਹ ਦੇਤੀ ਹੈ ਸਜਾਵਟ ਨਵੀਂ।

ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੇ ਰੰਗ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ,
ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਸਦਕ ‘ਚ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ,
ਜੋ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਹੈ ਸਿਖਣਾ,
ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਸਿਖਣਾ।

ਜਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਕਹਾਣੀ,
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖੋ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹਿਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕੁਮਭ ਨੂੰ ਖੋਜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਜਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਸਿਰਫ ਸੁਲਝਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸ਼ਬਾਦਾਂ ਦੀ ਤਕਦ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ,
ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

Sad Shayari on Life in Punjabi

ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ,
ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਸਜਣਾ ਮਗਰ ਬਿਛੜਣਾ ਹੈ ਮੱਤ।

ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੱਚ ਬੇਰੰਗ ਹਨ,
ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ।

ਮਾਰ ਜੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ,
ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬ ਕੁਛ ਦੇਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸੀ,
ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇ ਵੀਰੇ ਹਨ,
ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੁਖਦੇਈ ਬੋਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਮਝਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬ ਹੈ,
ਸਾਡੀ ਆਂਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਹੀ ਬੁਝ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਜਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਦੁਖਦੇਈ ਕਹਾਣੀ ਸੀਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਨਵਾਈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੁਨਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਇਹ ਸਬ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਸਮਯ ਸਾਡੀ ਆਂਖਾਂਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਦੇ ਸਾਂਭਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ,
ਬਸ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਰੱਖਣਾ ਸੀਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖੋ।

ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੋ,
ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।

Best Shayari On Life in Punjabi

ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,
ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ।

ਜਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
ਪਰ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ।

ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਸਫਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਜਦ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਯਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਸਫਰ ਆਨੰਦਮਯੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਹਨ,
ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਆਪ ‘ਚ ਵਿੱਚਾਲੀ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰੀਆਤ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰੀਆਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨ ‘ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੌਨ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇਸਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਸਾਡੀ ਸਾਖ ‘ਚ ਜਾਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਸਪਨੇ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ‘ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ‘ਚ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ,
ਇਸਦੀ ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਰਥ ਸੁਨਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿੱਠਾਸ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਯ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਵਾਂਦੇ ਹਾਂ।

ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,
ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਹੈ।

Shayari On life in the Punjabi Language

ਜਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਫਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਨਾ ਕਦੀ,
ਚਲੋ ਸਾਥ ਚਲੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਫਰ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ।

ਜਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ, ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਤੌਹੀਨ,
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਓ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ।

ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਕ ਗਿਫਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰੋ,
ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਆਪ ‘ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖ਼ੇਤਰ।

ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸੀਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕੰਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਪੁਰੇ ਹੋ ਜਾਣ,
ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਸ ਸੀਖ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ,
ਇਹ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਨਜਰਾਂ ‘ਚ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਗੀਤ,
ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ।

ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਅਧਾਯ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੋਹਬਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆਹੈ,
ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਬਾਕੀ ਸਭ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Conclusion

ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ Punjabi Shayari on Life ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ Punjabi Shayari on Life ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
About Author

Punjabi Boy is a writer and editor who is passionate about sharing the wisdom of great minds. They have been collecting quotes for many years, and they are excited to share their collection with the world through this blog.